Ga naar hoofdinhoud

Ontzorgd, verbind en
lost problemen op

Ontzorgd, verbind en
lost problemen op

Mentorschap Maana

Helpt mensen die moeite hebben de regie over hun leven te houden. Als mentor neemt zij een grote zorg uit handen
en behartigd de zorginhoudelijke belangen van cliënten die (gedeeltelijk) wilsonbekwaam zijn.

De mentor kan beslissingen nemen met betrekking tot alle niet vermogensrechtelijke aangelegenheden.Het gaat om volwassen mensen waarvoor beslissingen moeten worden genomen over verzorging, verpleging, begeleiding en behandeling. Bijvoorbeeld wanneer een verpleeghuis of verzorgingshuis in zicht komt omdat zelfstandig wonen niet meer verantwoord is.

In overleg met de arts en (indien mogelijk) de betrokkenen kunnen er keuzes worden gemaakt naar gelang de behandeling. Wanneer behandeling niet meer mogelijk is kan er gekozen worden voor verlichting en/of verzorging.

Maana, aangenaam!

Mijn naam is Tamara Jongeneel – de Vries. Ik heb 25 jaar ervaring in de zorg o.a. als doktersassistente in huisartsenpraktijken, ziekenhuizen, instellingen en verpleeghuizen.

Als doktersassistente werk je nauw samen met artsen, specialisten, verpleeghuisartsen en patiënten. In die zorg zag ik dagelijks patiënten met hun beperkingen, stoornissen en gezondheidsproblematieken. Zo heeft iedereen zijn eigen verhaal en of problemen en dat wekte bij mij interesse. Mijn aandacht werd geprikkeld en ik voelde me betrokken. Het was dan ook deze reden om hopelijk een positieve bijdrage te mogen leveren voor kwaliteit van het leven voor toekomstige cliënten.

Betekenis Maana

Maana is het koosnaampje van mijn moeder voor mij. Maana is afgeleid van het woord Mana / Maan / Maantje en betekend “beschermster en magie” maar ook “maatje en vriendje”

Maana is een naam die je niet vaak hoort. Daarom is deze naam uniek met een duidelijke identiteit en met een persoonlijk verhaal.

Wat doet een mentor?

De mentor neemt beslissingen op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling en begeleiding. Het liefst zoveel mogelijk in samenspraak met en in de geest van de persoon om wie het gaat. Een mentor is geen hulpverlener.

Een mentor krijgt u na tussenkomst van de rechter. De mentor is uw wettelijke vertegenwoordiger. De mentor vertegenwoordigt u bij belangrijke besprekingen/overleggen die over u gaan en waarbij zorgaanbieders aan tafel zitten. De mentor kan namens u aanwezig zijn en u hier niet over inlichten. De mentor stemt namens u in met het plan van aanpak of behandelplan, verleent toestemming om zorg te verlenen en neemt beslissingen op het gebied van zorg aangelegenheden. De mentor verleent gevraagd en ongevraagd advies aan zorgaanbieders en verstrekt informatie over u aan de zorgaanbieders.

De mentor heeft een regiefunctie en communiceert over gemaakte afspraken met u. De mentor betrekt u zoveel als mogelijk en bevordert dat u zelf beslissingen neemt. De mentor moet ook ingrijpen als de ontstane situatie niet wenselijk is voor u en u niet in staat bent tot een redelijke waardering van uw belangen. De mentor let op of de geboden zorg passend, doelmatig en efficiënt is. De mentor is onafhankelijk van de zorgaanbieders en verleent zelf geen zorg.

Taken van begeleiders en behandelaars

Voor de behandelaars en begeleiders betekent mentorschap dat zij de mentor moeten informeren over de behandel- en begeleidingsplannen. Tevens is het wenselijk dat de mentor betrokken wordt over de zorgen en knelpunten in de hulpverlening. De mentor moet uitgenodigd worden voor besprekingen. De mentor moet geïnformeerd worden bij calamiteiten.

Taken van de betrokkene

Tijdens de samenwerking heeft Mentorschap Maana voor het mentorschap inzet en informatieverstrekking nodig van u als betrokkene.

Taken van de mentor

Vertrouwensrelatie opbouwen;

De mentor moet leren wat u belangrijk vindt in het leven en welke keuzes u maakt of zou willen maken. De mentor wil weten welke mensen voor u belangrijk zijn en wat uw religieuze, culturele en persoonlijke voorkeuren zijn. Daarvoor houdt de mentor goed contact met u en met de mensen om u heen en verzamelt de mentor informatie over uw leven. Dit doet de mentor door gesprekken te voeren en informatie te verzamelen en in uw dossier te bewaren.

Regie voeren over de zorg;

De mentor is de regisseur van de zorg die aan u geboden wordt. De mentor houdt toezicht op de taken van de verschillende hulpverleners en coördineert de geboden zorg. De zorgaanbieders vertellen de mentor hoe de hulp loopt en maken afspraken met u en de mentor over de zorg. De zorgaanbieders sturen verslagen over het verloop van de zorg aan de mentor. Wanneer er geen of onvoldoende hulp voor u beschikbaar is, mobiliseert de mentor noodzakelijke hulpverlening voor u. Wanneer de zorg niet nodig, niet passend of overmatig is, schaalt de mentor de zorg aan u af of wijzigt de mentor de afspraken met de zorgaanbieder.

Beslissingen nemen;

De mentor neemt bij elk nieuw vraagstuk een eerste belangrijke beslissing: kunt u zelf een beslissing nemen, is het nodig dat u dit samen met de mentor doet of neemt de mentor de beslissing voor u? Wanneer de mentor de beslissing voor u neemt, vertelt de mentor waarom u niet zelf hierover mag beslissen.

Dossier voeren;

De mentor houdt een dossier bij over de zorg aan u. Hiervoor verzamelt de mentor informatie en verslagen over u. De mentor vraagt deze informatie op bij de organisaties en mensen die zorg verlenen aan u. U kunt ten alle tijden inzage krijgen in uw dossier. De mentor stuurt uit het dossier stukken op naar zorgaanbieders als dat nodig is. U hebt hiervoor toestemming gegeven door het ondertekenen van overdracht medisch dossiertoestemmingsformulier bij het kennismakingsgesprek / intake.

Verantwoording leveren aan de kantonrechter;

De mentor is aangesteld door de kantonrechter en zal aan deze gevraagd en ongevraagd verantwoording afleggen. De mentor legt jaarlijks verantwoording af over zijn werk voor u aan de kantonrechter. Tevens wordt dan bepaald of mentorschap nog steeds nodig is. Daarnaast kan de mentor u, zorgverleners, familie en derden oproepen voor verhoor bij de kantonrechter bij verzet tegen genomen beslissingen of het functioneren van de mentor.

Controleren of goede zorg geboden wordt en zo nodig klagen;

De mentor controleert of de zorgaanbieders kwalitatief goede zorg verlenen. Als zij dat niet doen, zal de mentor de zorgaanbieder eerst van (ongevraagd) advies dienen, dan ter verantwoording roepen en zo nodig een klacht indienen.

Wanneer is mentorschap echt nodig?

Voor mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen of opkomen, dit zijn personen die deels wilsonbekwaam worden genoemd. Ze hebben vaak geen steunsysteem of een klein netwerk die de zorgvragen niet kunnen behartigen.

Het gaat vaak om mensen met cognitieve en geheugenproblemen, zoals dementie/alzheimer, alleenstaande ouderen, mensen met een verstandelijke beperking, niet aangeboren hersenletsel, mensen die wonen op een somatische afdeling en om mensen met psychiatrische problemen.

Iemand kan zelf om het mentorschap vragen, maar ook familie tot in de 4e graad zoals, ouders, broers en zussen alsmede nichten en neven kunnen hier een aanvraag voor doen. Mentorschap wordt voornamelijk overwogen wanneer familieleden of de begeleider het vermoeden hebben dat iemand tekort lijkt te worden gedaan op het gebied van gezondheid en welzijn. Begeleiders kunnen zijn: huisartsen, verpleeghuisartsen, maatschappelijk werkers, casemanagers, verpleegkundige ouderenzorg, verpleegkundigen, zorgcoördinators, het sociaal wijkteam, psychiaters etc.

Het mentorschap wordt aangevraagd bij de rechtbank, www.rechtspraak.nl

Voor de aanvraag van een mentorschap gelden dezelfde regels als voor het aanvragen van een onderbewindstelling.

Het Mentorschap aanvragen

Alvorens gebruik te kunnen maken van het mentorschap dient deze te worden aangevraagd bij de kantonrechter / de rechtbank. Eerst een  kennismakingsgesprek bij de cliënt thuis of verblijfadres. Tijdens dit gesprek zullen de reden van de aanvraag en de mate van wilsonbekwaamheid van de cliënt besproken worden. We bespreken hoe we het mentorschap vorm gaan geven in samenwerking met het steunsysteem / netwerk. Nadat alle betrokken partijen overeenstemming hebben over de invulling van het mentorschap en er een vertrouwensband is gecreëerd zal de aanvraag in gang gezet worden.

De mondelinge uitspraak (zitting) van de rechtszaak is meestal binnen 2 maanden nadat het verzoek is ingediend. U ontvangt de beschikking van de rechter zo snel mogelijk daarna. Een beschikking is de officiële wettige benoeming van mij tot uw mentor.

Nodig voor de aanvraag:

  • Verzoek tot onderbewindstelling en/of instelling van mentorschap (begeleiders)
  • Een medische- en deskundige brief van een deskundige / Indicatie CIZ
  • Akkoordverklaring belanghebbenden, verklaring van de familie
  • Kopie van het identiteitsbewijs
  • Kopie zorgverzekering
  • Kopie uitvaartverzekering / Kopie spaarrekening waaruit blijkt dat er een bedrag is gereserveerd voor een uitvaart
  • Plan van aanpak (mentor)
  • Bereidverklaring (mentor)

Tijd en Kosten

Tijd

De mentor krijgt van de kantonrechter maximaal 17 uur per jaar om u te helpen. In die tijd zitten alle uren die de mentor voor u kan maken. Visite, bezoek, gesprekstijd, reistijd, telefonische contacten en administratie. De mentor heeft ongeveer éénmaal per twee maanden contact met de client of betrokkene en/of zijn of haar netwerk indien dit nodig is. Het liefst persoonlijk contact in de vorm van een bezoekje. Het kan zijn dat door omstandigheden dit niet mogelijk is. De mentor zal dan proberen of contact op een andere manier mogelijk is.

Vergoeding

De mentor krijgt een bij wet bepaalde forfaitaire vergoeding. Forfaitair betekent dat er vastgestelde bedragen zijn waarvoor de mentor al het werk moet doen. Het is een vast bedrag, of u nou veel of weinig bemoeienis nodig heeft. In dit bedrag zitten ook alle kosten die de mentor maakt. Denk daarbij aan reiskosten, belkosten, computerkosten en kantoorartikelen. De mentor kan en mag geen andere vorm van vergoeding voor het geleverde werk krijgen.

Als u niet betaalt, zal aan de rechtbank worden gevraagd het mentorschap te beëindigen. Heeft u een bewindvoerder. Dan krijgt die de rekening.

Tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de overheid in de Staatscourant

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/financiele-vergoeding-curator-beschermingsbewindvoerder-of-mentor

Als u geen geld heeft om het werk van de mentor te betalen, kunt u beroep doen op de bijzondere bijstand van uw gemeente.

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/curatele-bewind-en-mentorschap/vraag-en-antwoord/wanneer-heb-ik-recht-op-bijzondere-bijstand

Klachtenregeling

Mentorschap Maana houdt zich aan de gedragscode van de Nederlandse Beroepsvereniging voor Professionele Mentoren. U kunt de gedragscode nalezen op www.nbpm.nl/gedragscode.

Wanneer er meningsverschillen zijn over de uitvoer van het mentorschap kunt u dit altijd in een persoonlijk gesprek kenbaar maken en zoeken wij gezamenlijk naar een passende oplossing. Meningsverschillen die niet in een goed gesprek kunnen worden opgelost, dient u schriftelijk voor te leggen en te registeren op het klachtenformulier. U zult hierop binnen 6 weken schriftelijk antwoord ontvangen.

De klachtenprocedure en het klachten-registratieformulier wordt bij aanvang van het mentorschap aan de client of betrokkene overhandigd.

Bereikbaarheid Mentorschap Maana

Telefonisch is Mentorschap Maana op alle werkdagen bereikbaar van 08.00 uur tot 11.30 uur. Bereikbaar op telefoonnummer 06-11293700.

Kan Mentorschap Maana de telefoon niet direct aannemen, spreek dan de voicemail in. Mentorschap Maana zal zo spoedig mogelijk terugbellen. Dit zal plaatsvinden tot maximaal twee werkdagen na het inspreken van de voicemail. Wordt er een voicemail ingesproken in de nachtelijke uren zal Mentorschap Maana de volgende dag om 8.00 uur s’ morgens terugbellen.

Tijdens geplande vakanties of afwezigheid zal de voicemail opnieuw worden ingesproken zodat u direct hoort dat er een verandering plaatsvindt. U wordt dan verwezen naar de volgende dag of/en naar de waarnemer van Mentorschap Maana.

U kunt ook contact opnemen via een SMS of een Whatsapp bericht. Hierop zal Mentorschap Maana zo spoedig antwoorden tot maximaal twee werkdagen na het versturen van een SMS of Whatsapp bericht.

Of kunt u een mail te sturen. (info@maana.nl) Mails die binnenkomen worden gedurende de dag bijgehouden en zal zo spoedig mogelijk reageren tot maximaal twee werkdagen.

Post kan verstuuurd worden naar het volgende adres:

Mentorschap Maana
Noordhavenpoort 5
2152 HC Nieuw-Vennep

Back To Top