Ga naar hoofdinhoud

Privacyverklaring

Categorie persoonsgegevens

Mentorschap Maana verzamelt, verwerkt en bewaart persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van onze overeenkomst, dwz voor de uitvoering van curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap zoals beschreven in de beschikking van de kantonrechter.

Door gebruik te maken van deze diensten gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens verzameld worden en gebruikt in overeenstemming met deze privacyverklaring.

Het gaat om in ieder geval de volgende gegevens:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Burgerservicenummer (BSN)
– Belastinggegevens en verzekeringsgegevens
– Adresgegevens en telefoonnummers van uw familieleden of andere direct betrokkenen
– In geval van beschermingsbewind en/of curatele: uw bankrekeningen en gegevens over uw financiële situatie en eventuele schuldenproblematiek
– In geval van mentorschap: gegevens over uw gezondheid, behandeling en behandelaren, gegevens over religie en voorkeuren voor zover relevant voor de behartiging van uw belangen

Gebruik van de gegevens:

In geval van curatele en beschermingsbewind: voor het beheren van uw inkomen en vermogen, voor het aanvragen en beheren van bankrekeningen, uitkeringen, verzekeringen en bijzondere bijstand, en voor het doen van aangifte IB.

In geval van curatele of mentorschap: voor het bepalen, uitzoeken en bespreken van de voor u meest geschikte zorg, behandeling en/of woonsituatie.

Externe verwerkers:

Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, en zullen uitsluitend verstrekt worden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Bewaartermijn:

Uw gegevens worden bewaard zo lang als nodig is voor het zorgvuldig uitoefenen van de curatele, beschermingsbewind en/of mentorschap.
Na het beëindigen van de maatregel worden uw gegevens nog 5 jaar bewaard, en daarna vernietigd of gewist.

Beveiligingsmaatregelen:

Papieren gegevens worden bewaard in een afgesloten kast. Alle post wordt gedigitaliseerd opgeslagen, en daarna vernietigd. Digitale gegevens worden gedecentraliseerd opgeslagen en beveiligd met wachtwoorden en firewalls.

Op de computer waarop met uw gegevens wordt gewerkt is een extra beveiliging voor opgeslagen gegevens geïnstalleerd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, de verwerking ervan tijdelijk stop te zetten of te laten verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering op ieder moment sturen naar info@maana.nl

Er zal zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen twee weken, op uw verzoek gereageerd worden, waarna met u de consequenties van uw wens worden besproken.

Problemen?

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik of een datalek, neem dan contact op met T. Jongeneel – de Vries. Dat kan op www.maana.nl. U heeft daarnaast te allen tijde het recht om een klacht of bezwaar in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, Bezuidenhoutseweg 30, 2594 AV Den Haag.

Januari 2024

Back To Top